ดร.ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
คณบดี

ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมือง

ขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมือง

ขอรับการสนับสนุนพลังมวลชนเข้าชมนิทรรศการ"เดินตามรอยเท้าพ่อ"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณและจุดคุ้มทุนในการพัฒนาหลักสูตร

ปฎิทินการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 Image Gallery >> คลิกที่นี่ !!!
image1

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจข้อมูล พืช ผัก สมุมไพร ใกล้ตัวในพื้นที่หมู่บ...

image1

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนแบบ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course)วันที่ ...

image1

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Activ...