ดร.ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
คณบดี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมือง

ขอรับการสนับสนุนพลังมวลชนเข้าชมนิทรรศการ"เดินตามรอยเท้าพ่อ"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณและจุดคุ้มทุนในการพัฒนาหลักสูตร

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560)

ปฎิทินการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 Image Gallery >> คลิกที่นี่ !!!
image1

ประมวลภาพโครงการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการแบ่งปันความสุข เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกรา...

image1

ประมวลภาพโครงการอบรม เรื่อง ความรู้ความเข้าใจในกฏระเบียบต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานในมหาวิ...

image1

ประมวลภาพกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง (พระ 9 รูป) ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...