ดร.ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
คณบดี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณและจุดคุ้มทุนในการพัฒนาหลักสูตร

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560)

ปฎิทินการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชิญชวนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สตูล

รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์"

เรื่องต้องการแลกเปลี่ยนอัตราข้าราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Image Gallery >> คลิกที่นี่ !!!

image1

ประมวลภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกา...

image1

ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องพักอาจารย์มหาวิทยา...

image1

การประชุมหัวส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ครั้งท...