คณาจารย์และบุคลากร

Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.อาชารินทร์ แป้นสุข
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. นิเทศศาสตร์นวัตกรรม
E-Mail : acharin204@hotmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.นราวดี บัวขวัญ
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม
E-Mail : bnarawadee@gmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ธิวาริ โอภิธากร
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม
E-Mail : thiwari.op@skru.ac.th
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์พงค์
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
E-Mail : panpong1@hotmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. สารสนเทศศึกษา
E-Mail : unchasa.see@gmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
E-Mail : wanidax53@gmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.มุมตาส มีระมาน
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม
E-Mail : mumtas024@yahoo.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ธวัชชัย ศรีพรงาม
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
E-Mail : kaonida@yahoo.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ไสว บัวแก้ว
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
E-Mail : sawai.bo@skru.ac.th
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว
E-Mail : bee441021244@hotmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. ชีวเคมี
E-Mail : ruthaiwan.b@hotmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ภารดา อุทโท
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
E-Mail : paradautto@gmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.เฉลิมศักดิ์ บุญนำ
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการ
E-Mail : mail@skru.ac.th
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ทัศนี ศรีมาชัย
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
E-Mail : mic.keymouse@hotmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.สุพรรณี เขียวชอุ่ม
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. Management Studies
E-Mail : supannee.ke@skru.ac.th
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.นรเทพ ศักดิ์เพชร
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. ภูมิสารสนเทศศาตร์
E-Mail : norathep.sa@skru.ac.th
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.จีรนันท์ แก้วมา
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ค.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา
E-Mail : chiranan6223@hotmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ปิยะนุช พรประสิทธิ์
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการ
E-Mail : dos_nadear@hotmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.มรกต ดิษฐาอภิชัย
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด.การจัดการท่องเที่ยว
E-Mail : ์ morakot.skru@gmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.สุวิมล บัวทอง
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการ
E-Mail : goddess_pommy@windowslive.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.เกรียงศักดิ์ รัฐกุล
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. จิตวิทยาการปรึกษา
E-Mail : kriangsak647@gmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.สุวลี ชูวาณิชย์
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม
E-Mail : bas532@hotmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.สุวิมล ศิริวงศ์
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. Polymer Technology
E-Mail : suwimonsiriwong@gmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.อรรณพ บุญจันทร์
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.ด. ภาษาอังกฤษศึกษา
E-Mail : annopbunjan@gmail.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.เสาวณี ทับเพชร
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ค.ด. อุดมศึกษา
E-Mail : micle2001@yahoo.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ชาติรส จิตรักษ์ธรรม
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การตลาด
E-Mail : chatirot.ji@skru.ac.th
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.นิรัญญา บุญติ้ง
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
E-Mail : mail@skru.ac.th
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.จิรัตน์ เขียวชอุ่ม
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : Ph.D. Law
E-Mail : chirat.ke@skru.ac.th
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
สถานะ : ข้าราชการพลเรือน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : ปร.ด.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
E-Mail : phongiw@yahoo.com
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : อ.เอกพล ไพโรจน์
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : M.Ed. (English Language Education/TESOL)
E-Mail : ekkapon.ph@skru.ac.th
ประวัติการทำงาน :   View  
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : น.ส. ปุณิกา สุวรรณสังข์
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา : ศศ.บ. สือสารมวลชน
E-Mail : punika.su@skru.ac.th
ประวัติการทำงาน :   View