คณาจารย์และบุคลากร

Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.อาชารินทร์ แป้นสุข
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : ปร.ด. นิเทศศาสตร์นวัตกรรม
E-Mail : acharin204@hotmail.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.นราวดี บัวขวัญ
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม
E-Mail : bnarawadee@gmail.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : ปร.ด. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
E-Mail : panpong1@hotmail.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. สารสนเทศศึกษา
E-Mail : unchasa.see@gmail.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
E-Mail : wanidax53@gmail.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.มุมตาส มีระมาน
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม
E-Mail : mumtas024@yahoo.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว
E-Mail : bee441021244@hotmail.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ภารดา อุทโท
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
E-Mail : paradautto@gmail.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.เฉลิมศักดิ์ บุญนำ
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการ
E-Mail : mail@skru.ac.th
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ทัศนี ศรีมาชัย
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
E-Mail : mic.keymouse@hotmail.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.สุพรรณี เขียวชอุ่ม
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : Doctor of Philosophy (Management Studies)
E-Mail : supannee.ke@skru.ac.th
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.นรเทพ ศักดิ์เพชร
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. ภูมิสารสนเทศศาตร์
E-Mail : norathep.sa@skru.ac.th
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.จีรนันท์ แก้วมา
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา)
E-Mail : jeeranan.ka@skru.ac.th
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ปิยะนุช พรประสิทธิ์
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการ
E-Mail : dos_nadear@hotmail.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.มรกต ดิษฐาอภิชัย
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : ปร.ด.การจัดการท่องเที่ยว
E-Mail : ์ morakot.skru@gmail.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.สุวิมล บัวทอง
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. การจัดการ
E-Mail : goddess_pommy@windowslive.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.อรรณพ บุญจันทร์
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.ด. ภาษาอังกฤษศึกษา
E-Mail : annopbunjan@gmail.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.เสาวณี ทับเพชร
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ค.ด. อุดมศึกษา
E-Mail : saowanee..th@skru.ac.th
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.ชาติรส จิตรักษ์ธรรม
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด. (การตลาด)
E-Mail : chatirot.ji@skru.ac.th
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.นิรัญญา บุญติ้น
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
E-Mail : nirunyab444@gmail.com
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.จิรัตน์ เขียวชอุ่ม
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : Ph.D. (Law)
E-Mail : chirat.ke@skru.ac.th
Cinque Terre
ชื่อ - สกุล : ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปร.ด.การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
E-Mail : -