หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

(Bachelor of Arts Program in Tourism)

จัดการเรียนการสอน แบบชั้นเรียน และเรียนร่วมกับสถานประกอบการ โดยเฉพาะกิจกรรมฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย ภายใต้การพัฒนาที่สร้างให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพภายในตัวตนบนฐานความสุขและการค้นพบขีดความสามารถภายในเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ

โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 • ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพ พนักงานโรงแรมได้ทุกตำแหน่ง มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนงานด้านการท่องเที่ยว ในองค์การปกครองท้องถิ่น หน่วยงานระดับกรมการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ข้าราชการ ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น
 • แนวทางการศึกษาต่อ สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทุกหลักสูตร ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560

จุดเด่นของหลักสูตร

 • มีการฝึกภาคปฏิบัติ ทุกวิชา
 • มีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 2 ครั้ง ฝึกงานก่อนจบ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • มีการจัดการรูปแบบการฝึกงาน 2 ทางเลือก คือ การฝึกงานปกติ กับ การฝึกงานในรูปแบบสหกิจฯ
 • มีกลไกการเรียนการสอนที่ช่วยนักศึกษาสามารถค้นหาความเหมาะสมในการเลือกอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • มีกลไกการเรียนการสอนที่ช่วยสร้างความสมดุลใน มิติ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการจัดการ
 • มีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกทั่วโลก เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาและการประสบการณ์การนำเที่ยว
 • มีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวนพื้นที่ภายในประเทศและต่างประเทศ
 • มีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศ มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และเครือข่ายการท่องเที่ยว
 • มีหอพักให้บริการแก่นักศึกษาและมีศูนย์ฝึกประสบการณ์งานโรงแรมที่ได้มาตรฐาน