ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1 . แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร » 

ดาวน์โหลด

2 . แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 » 

ดาวน์โหลด

3 . แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร » 

ดาวน์โหลด

4 . แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 » 

ดาวน์โหลด

5 . หนังสือรับรองเงินเดือน/ปฏิบัติงาน (เสนออธิการ)ใหม่!! » 

ดาวน์โหลด

6 . หนังสือรับรองเงินเดือน/ปฏิบัติงาน #พนักงานประจำตามสัญญา (เสนออธิการ)ใหม่!! » 

ดาวน์โหลด

7 . บันทึกข้อความ ฉบับ(อนุมัติคณบดี) » 

ดาวน์โหลด

8 . บันทึกข้อความ (ใหม่) » 

ดาวน์โหลด

9 . แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการทำคำสั่งมาราชการ (การสอน)  » 

ดาวน์โหลด

10 . แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ » 

ดาวน์โหลด

11 . เเบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในระบบ e-MENSCR » 

ดาวน์โหลด

12 . ตัวอย่างบันทึกข้อความ(แบบใหม่) » 

ดาวน์โหลด

13 . หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน » 

ดาวน์โหลด

14 . สัญญาค้ำประกัน » 

ดาวน์โหลด

15 . ใบมอบฉันทะ » 

ดาวน์โหลด

16 . ใบสำคัญรับเงิน » 

ดาวน์โหลด

17 . ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร » 

ดาวน์โหลด

18 . หนังสือมอบอำนาจ » 

ดาวน์โหลด

19 . รายงานการเดินทางไปราชการ » 

ดาวน์โหลด

20 . ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน » 

ดาวน์โหลด

21 . แบบประมาณการยืมเงินทดรองจ่ายไปราชการ » 

ดาวน์โหลด

22 . ขออนุญาตใช้รถราชการ » 

ดาวน์โหลด

23 . คำร้องขออนุญาตให้ยานพาหนะเข้า - ออก » 

ดาวน์โหลด

24 . ขอส่งมอบงาน » 

ดาวน์โหลด

25 . ขอมอบหมายงาน » 

ดาวน์โหลด

26 . แนวปฏิบัติการขอไปราชการ » 

ดาวน์โหลด

27 . ขอเดินทางไปราชการ (เรียนอธิการบดี) » 

ดาวน์โหลด

28 . ขอเดินทางไปราชการ (เรียนคณบดี) » 

ดาวน์โหลด

29 . แบบบันทึกข้อตกลงก่อนการเดินทาง (์ใหม่) » 

ดาวน์โหลด

30 . แบบรายงานหลังการเดินทาง (ใหม่) » 

ดาวน์โหลด

31 . แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ (ใหม่) » 

ดาวน์โหลด

32 . แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ » 

ดาวน์โหลด

33 . เอกสารเพิ่มเติมการไปราชการอบรม .docx » 

ดาวน์โหลด

34 . บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ » 

ดาวน์โหลด

35 . ใบลาพักผ่อน (เสนออธิการ) ใหม่!! » 

ดาวน์โหลด

36 . ใบลาป่วย ลากิจ (เสนออธิการ) ใหม่!! » 

ดาวน์โหลด

37 . แนวปฏิบัติการขอรับรองเอกสารประกอบการสอน » 

ดาวน์โหลด

38 . แบบฟอร์ม01-ขอประเมินคุณภาพสื่อประกอบการสอนอื่น ๆ เพื่อประกอบการประเมินภาระงาน » 

ดาวน์โหลด

39 . แบบฟอร์ม02-แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอน(ผู้ทรงคุณวุฒิ) » 

ดาวน์โหลด

40 . แบบฟอร์ม03-ขอเสนอผลงานเพื่อรับการตรวจสอบก่อนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ » 

ดาวน์โหลด

41 . แบบฟอร์ม04-ขอใช้วิชาเพื่อประเมินการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ » 

ดาวน์โหลด

42 . แบบฟอร์ม05-ขอเสนอผลงานฉบับแก้ไขเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง  » 

ดาวน์โหลด

43 . แบบฟอร์ม06-ขอเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง » 

ดาวน์โหลด

44 . แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้าน(WFH) » 

ดาวน์โหลด

45 . แบบรายงานการทำงานที่บ้าน (WFH) » 

ดาวน์โหลด

46 . ขออนุญาตทำงานที่บ้าน (WFH)  » 

ดาวน์โหลด

47 . แผนและช่องทางกำกับติดตาม » 

ดาวน์โหลด

48 . แนวปฏิบัติการส่งแผนพัฒนาตนเอง » 

ดาวน์โหลด

49 . แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง » 

ดาวน์โหลด

50 . แนวปฏิบัติการส่งประเมินภาระงาน » 

ดาวน์โหลด

51 . แบบฟอร์ม ป-มร.สข.01 » 

ดาวน์โหลด

52 . แบบฟอร์มเอกสารประกอบ » 

ดาวน์โหลด

53 . ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบ บก.ศ » 

ดาวน์โหลด

54 . แนวปฏิบัติการบริหารจัดการงานวิจัย งบ บก.ศ » 

ดาวน์โหลด

55 . แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ » 

ดาวน์โหลด