ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1 . คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ » 

 

2 . ขอเดินทางไปราชการ (เรียนอธิการบดี) » 

 

3 . หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน » 

 

4 . สัญญาค้ำประกัน » 

 

5 . ใบมอบฉันทะ » 

 

6 . ใบสำคัญรับเงิน » 

 

7 . ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร » 

 

8 . หนังสือมอบอำนาจ » 

 

9 . รายงานการเดินทางไปราชการ » 

 

10 . ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน » 

 

11 . ขอส่งมอบงาน » 

 

12 . ขอมอบหมายงาน » 

 

13 . ขออนุญาตใช้รถราชการ » 

 

14 . แบบประมาณการยืมเงินทดรองจ่ายไปราชการ » 

 

15 . แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ » 

 

16 . บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ » 

 

17 . แบบฟอร์มรายงานศักยภาพตนเองใหม่ (doc) » 

 

18 . ขอเดินทางไปราชการ (เรียนคณบดี) » 

 

19 . แบบฟอร์มขอบ้านพัก-อาคารชุด » 

 

20 . คู่มือการใช้งานระบบ E-DOC ฉบับย่อ » 

 

21 . คู่มือการใช้งานระบบ E-DOC ฉบับเต็ม » 

 

22 . คำร้องขออนุญาตให้ยานพาหนะเข้า - ออก » 

 

23 . ใบลาพักผ่อน (เสนออธิการ) ใหม่!! » 

 

24 . ใบลาคลอดบุตร (เสนออธิการ)ใหม่!! » 

 

25 . ใบลาป่วย ลากิจ (เสนออธิการ) ใหม่!! » 

 

26 . ใบลาออกจากราชการ(เสนออธิการ)ใหม!! » 

 

27 . ใบลาประกอบพิธีฮัจย์ (เสนออธิการ)ใหม่!! » 

 

28 . หนังสือรับรองเงินเดือน/ปฏิบัติงาน (เสนออธิการ)ใหม่!! » 

 

29 . หนังสือรับรองเงินเดือน/ปฏิบัติงาน #พนักงานประจำตามสัญญา (เสนออธิการ)ใหม่!! » 

 

30 . แบบฟอร์มวิทยากรและอาจารย์พิเศษ_(PDF) » 

 

31 . แบบฟอร์มวิทยากรและอาจารย์พิเศษ_(docx) » 

 

32 . แบบฟอร์มรายงานศักยภาพตนเองใหม่ (pdf) » 

 

33 . บันทึกข้อความ ฉบับ(อนุมัติคณบดี) » 

 

34 . แบบบันทึกข้อตกลงก่อนการเดินทาง (์ใหม่) » 

 

35 . แบบรายงานหลังการเดินทาง (ใหม่) » 

 

36 . แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ (ใหม่) » 

 

37 . บันทึกข้อความ (ใหม่) »