หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

(Bachelor of Business Administration Program in Innovative Management)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนสอนด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การตลาด การทำธุรกิจออนไลน์ และสร้างผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลโดยมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ทั้งทางทฤษฏีภาคปฏิบัติและประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านนวัตกรรมการจัดการไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพและสามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurs) ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมได้เป็นอย่างดี

โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจ (Startup)
 • นักออกแบบ/นักวางแผนด้านการประกอบการ (Entrepreneurial Designer/Planner)
 • ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ (Business Consultant)
 • นักพัฒนาธุรกิจ (Business Developer)
 • นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจธุรกิจหรือเอกชนในส่วนงานการบริหารจัดการการตลาดการวิจัยและพัฒนา
 • ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm manager)
 • นักวิชาการ/ที่ปรึกษา/นักวิจัยในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะหรือบริษัทธุรกิจเกษตร
 • เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอาทิกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนองค์กรในระดับท้องถิ่น
 • ทำงานในธุรกิจเอกชนส่วนงานบริหารจัดการในธุรกิจเกษตรอาทิการผลิตสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์และการบริหารจัดการโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการศึกษา
 • มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ มากกว่าการเรียนทฤษฏีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง
 • เน้นสร้างรายได้ระหว่างเรียนจากการฝึกปฏิบัติจริง
 • ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในรูปแบบของการฝึกงาน/รูปแบบสหกิจศึกษา
 • สร้างนวัตกรตัวน้อย เพื่อไปเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
 • เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหาและปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ได้
 • มีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศ มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และมีประสบการณ์ทั้งทางด้านการสอน และการประกอบธุรกิจของตัวเอง