โครงสร้างผู้บริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

Cinque Terre
คณบดี
อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
Cinque Terre
รองคณบดี
อาจารย์ ดร.นิรัญญา บุญติ้น
Cinque Terre
รองคณบดี
อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา
Cinque Terre
รองคณบดี
อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
Cinque Terre
หัวหน้าสำนักงาน
อาจารย์ ดร.เสาวณี ทับเพชร