Images Gallery

ประมวลภาพการประชุมประจำเดือนของคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตึก 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา