Image Gallery

ประมวลภาพโครงการสานรัก สานสัมพันธ์ ช่อพวงคราม ก้าวสู่ปีที่ 7 และกิจกรรมนันทนาการและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน และร่วมลงนามปฏิญญาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลโลก ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปัญหาโลกร้อน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมสานสัมพันธ์ปลูกต้นพวงครามและกล่าวคำปฏิญญา เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล