Images Gallery

ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?สืบสาน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาผ้าปาเต๊ะสู่การสร้างมูลค่า? เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30-15.00 น.ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล