Images Gallery

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ "เทคนิคการทําวิจัยเน้นการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อก้าวเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่ตอบโจทย์ SDGs" เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล (ในรูปแบบออนไลน์)