Images Gallery

ประมวลภาพกิจกรรม 100 ปี โรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถนนวิชาการ (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2562 ณ ลานอาคารเรียนชั้น 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา