รศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย
คณบดี

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนโปรแกรม Python สำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย อ่านเก่ง เขียนเก่ง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย อังกฤษ อ่านเก่ง แปลเก่ง รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Student Assessment of Outcome-Based Learning (ควอท)

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฎสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 15

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

ประชุมประจำเดือนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี (อบจ.สงขลา)

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม
 Image Gallery >> คลิกที่นี่ !!!
image1

ประมวลภาพกิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา ปี 2563" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ วัดควนเจดีย์ ตำบลเกาะแต้ว...

image1

ประมวลภาพกิจกรรม "วัดเด็กแห่งชาติ" เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังพะเนียด ตำบลเกต...

image1

ประมวลภาพกิจกรรม "ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562" เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ วัดเฉียงพง ตำบลระโนด อ...